Electronic Beats Hungary

Játékszabályzat – Discover Tokyo

A Magyar Telekom Nyrt. “Discover Tokyo” elnevezésű nyereményjátékának játékszabálya

1. A jelen nyereményjáték szabályzat („Szabályzat”) vonatkozik a Magyar Telekom Nyrt., mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által “Csakazértis Szilveszter” néven meghirdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték”).

2. A Nyereményjáték 2021. március 23. 13:00 és 2021. március 25. 13:00 óra között (a „Nyereményjáték időtartama”) kerül megrendezésre a Telekom Electronic Beats Facebook és Instagram oldalain szervezett kerül megrendezésre. A Nyereményjáték során a Szervező által létrehozott felhívást tartalmazó posztokon elhelyezett kommenttel kell válaszolniuk a feltett kérdésre. A felhasználók, aki a posztokra kommentel részt vesz a Játékban és egyúttal elfogadja jelen Játékszabályzatot, Játékossá válik (továbbiakban: Nevezés)

A Játékos beleegyezik abba, hogy személyes adatait az 13. pontban leírtak alapján a Szervező kezelje. A fent említett beleegyezés a Nyereményjátékban való részvételkor, a Szabályzat elfogadásával következik be. A Szabályzat a Játék lebonyolítását szolgáló Facebook és Instagram profilokon publikált posztokban közölt linken keresztül érhető el. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, a Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

A Nyereményjáték időtartamán kívül létrehozott komment alkotója a Nyereményjátékban nem vesz részt, abban csak a felhívást tartalmazó posztokon létrehozott kommenttel lehet Nevezni a Játék időtartama alatt. Minden Játékos csak egy alkalommal vehet részt a Nyereményjátékban.

A Játék időtartama alatt érvényes Nevezést benyújtó Játékosok részt vesznek a sorsoláson. A sorsolás időponta: 2012. március 25. 13:30.

3. A Nyereményjáték nyereményét az Art Village Kft. (1082 Budapest, Vajdahunyad utca 4.) ajánlotta fel, amely az alábbi ajándékcsomag:

1 db Asahi póló
1 db Audio Technica fejhallgató (AUDIO-TECHNICA ATH-M20x)
4 db Asahi 0,33 sör
2 db meghívó (1 magyar és 1 angol nyelvű)
1 db Asahi logót ábrázoló matrica

4. A Nyereményjátékban részt vehet a 2. pontban foglaltak szerint minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. A Szervező, a Magyar Telekom Nyrt. és ezek társvállalatainak és leányvállalatainak munkavállalói, ügynökei és támogatói (ideértve ezek 2013. évi V. törvény (a továbbiakban „Ptk.”) 8:1.§-ában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Nyereményjátékkal, nem vehetnek részt a Nyereményjátékban.

5. A Szervező a Nyereményt futárszolgálattal juttatja el a nyertes címére. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható.

6. A Szervező a nyertesekkel az eredményt Facebook posztban közli, amelyben a nyerteseket felhívja arra, hogy a Facebookon keresztül a Szervezőnek küldendő privát üzenet formájában keresse fel a Szervezőt a nyeremény átvételi módjának tisztázása érdekében. Amennyiben a nyertesek Játékos a nyereményét át kívánják venni, akkor a Szervező általi válasz illetve felhívás elküldésétől számított 1 (egy) naptári napon belül kötelesek a Szervezőnek a Facebook-on keresztül privát válasz üzenetben vagy emailben kell visszaigazolniuk a nyeremény átvételi szándékukat és közölni a nyeremény átvételéhez szükséges személyes adataikat. A Nyertesekkel a Szervező a kapcsolatot Facebook privát üzenet formájában is megkísérli felvenni.

7. A nyereményt az Art Village Kft. (1082 Budapest, Vajdahunyad utca 4.) biztosítja a nyerteseknek. A Nyeremény reklámcélú promóciós terméknek minősül, így a Játék során a Szervezőnek és a Nyerteseknek sem keletkezik adófizetési kötelezettsége.

8. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

9. A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogait, valamint jogában áll a Szabályzat bejelentés nélküli módosítása. A Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások elérhetők lesznek a Szervező Facebook oldalán.

10. A Nyereményjátékban való részvétel vásárláshoz nem kötött.

11. A Szervezőt és ügynökeit, kapcsolt vállalkozásait, társvállalatait és/vagy képviselőit semmilyen felelősség nem terheli a Játékos kommentjének elvesztéséért, amennyiben az internet szolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben az internet szolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a Játékos kommentje a határidő lejártát követően érkezik meg.

12. A Szervező. fenntartja magának a jogot, hogy minden a Nyereményjátékban feltöltött leírást, hozzászólást, amely közerkölcsöt, mások vallási-, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, egyéb jogot, jogszabályt stb. sért, vagy a Szervező. üzleti érdekeit, jó hírnevét vagy a jelen játékszabályzatot sérti, vagy a Szervező. megítélése szerint bármely módon sértő, töröljön, vagy a hozzászólást jegyző résztvevőt a Nyereményjátékból kizárja. Az esetleges jogsértő hozzászólásokért a felelősség kizárólag a jogsértő résztvevőt/felhasználót terheli.

13. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Szervező (azaz a Magyar Telekom Nyrt.) minősül adatkezelőnek. A Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésre a hatályos jogszabályokkal összhangban, a jelen szabályzat rendelkezései szerint kerül sor. Az adatkezelő a Nyereményjáték során megadott személyes adatokat kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott célokra kezeli.

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés célja: A Nyereményjátékban való részvétel regisztrálása, a Nyereményjáték lebonyolítása.

Az adatkezelés jogalapja: A résztvevők hozzájárulása Általános Adatvédelmi Rendelet, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt személyes adatok köre:

• Név

• Telefonszám

• Postacím

Az adatkezelés időtartama: A hozzájárulás visszavonása esetén a személyes adatok törlésre kerülnek (a regisztráció törlésével a Nyereményjátékban való részvétel egyidejűleg automatikusan megszűnik). A személyes adatok a Nyereményjáték lezárását követő 1 hónapon belül törlésre kerülnek.

A Nyereményjátékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri és elfogadja, hogy a Nyereményjáték során történő adatkezelés célját megértette. A Nyereményjátékosok személyes adatait a Szervező további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a Nyereményjátékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel.

Adatbiztonság: A Szervező megfelelő intézkedésekkel védi a Nyereményjátékos személyes adatait különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A Nyereményjátékos személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja biztosítani, köteles minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
A Nyereményjátékos a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Nyereményjátékos kérheti a Szervezőtől:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adataink – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

A Nyereményjátékos jogosult arra, hogy a Szervezőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A tájékoztatás megtagadása esetén a Szervező írásban közli a Nyereményjátékossal, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az éintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A
Nyereményjátékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
A Nyereményjátékos jogosult arra, hogy kérésére a Szervező indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szervező pedig köteles arra, hogy az Nyereményjátékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a a) személyes adat kezelése jogellenes;

b) a Nyereményjátékos ezt kéri (hozzájárulás visszavonására tekintettel);

c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A Szervező indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Ha a Nyereményjátékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Nyereményjátékos másként kéri. A Szervező a Nyereményjátékos részére a tájékoztatást, hozzáférést és egyéb intézkedést díjmentesen biztosítja. A kérelmeket az alábbi elérhetőségeken terjeszthetik elő a Nyereményjátékosok: socialhub@telekom.hu, Budapest, 1013 Krisztina Krt. 55. Ha a Szervezőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a Nyereményjátékos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. A Nyereményjátékban résztvevő személyes adatainak a Nyereményjátékos kérésére történő törlése esetén, a Nyereményjátékos Nyereményjátékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panasz benyújtásának joga és jogorvoslat: Az adatkezeléssel kapcsolatos bármely panasz esetén a belső adatvédelmi felelőshöz (adatvédelmi tisztségviselőhöz) lehet fordulni: dr. Puskás Attila, cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; tel.: 458-0561; email: DPO@telekom.hu. Továbbá a Nyereményjátékos panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághoz is fordulhat (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, URL: http://naih.hu) A Nyereményjátékos a jogainak megsértése esetén az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a Nyereményjátékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A Szervező a Nyereményjátékos adatainak jogellenes kezelésével, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

14. Szervező jogosult bármely játékost a játékból kizárni, különösen, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A játékot nem a Facebook szervezi, semmilyen módon nem szponzorálja vagy támogatja.

2021. március 23.

Magyar Telekom Nyrt.