Electronic Beats Hungary

Játékszabályzat

Terms and conditions of participation in the TELEKOM ELECTRONIC BEATS
 competitions

Telekom Electronic Beats játékszabályzat és részvételi feltételek

Magyar Telekom NYRT. ·2017. május 19.

Telekom Electronic Beats „Nyerj Gorillaz koncertjegyeket!” elnevezésű promóciójának leírása és részvételi feltételei

 

 1. Általános rendelkezések

A „Nyerj Gorillaz koncertjegyeket!” elnevezésű promóció szervezője a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) a továbbiakban: „Szervező”. A promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Progressive Studio Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1., Skála Metro, 6. emelet továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

 1. Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek
 2. május 19-én nyereményjátékot hirdetünk, amelynek mechanizmusa a következő:

Nyereményjátékra jelentkező regisztrál a http://www.electronicbeats.net/hu/ weboldalon, ahol a következő adatokat kell kötelezően megadnia:

– e-mail cím

– vezetéknév

– keresztnév

– ország

A regisztráció indulása: 2017. május 19. 12:00 óra.

A játékban való részvétel feltétele a fentiekben meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése. Az a Játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja. A nyereményjátékban csak 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékos a Játékban történő részvétellel elismeri, hogy a jelen játékszabályzatban rögzített feltételeket megismerte és  maradéktalanul elfogadja, valamint hozzájárul személyes adatainak a játékszabályzatban meghatározott célból történő kezeléséhez,..

A Szervező fenntartja a jogot, hogy tartalmi és formai irányelvek alapján a játékban való regisztrációt megtagadja vagy annak törlését kérje, amennyiben az a játékszabályzatban foglaltaknak, jogszabálynak vagy egyéb előírásnak, etikai normának, stb. nem felel meg, vagy mások számára sértő, illetve más jogát vagy jogos érdekeit vallási­, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai vagy erkölcsi normát, a Magyar Telekom Nyrt. üzleti érdekeit, jó hírnevét, illetve a jelen játékszabályzatot sérti.

 1. Nyeremény

Belépőjegyek a Gorillaz 2017.06.16-án tartandó koncertjére. Nyertesenként 2 db koncertjegy kerül kisorsolásra, összesen 100 darab páros koncertjegyet sorsol a Szervező.

 1. Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vagy a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse.

A jegyek továbbértékesítésére vagy készpénzre váltására nincs lehetőség. A jegyek továbbértékesítése azok érvénytelenítéséhez vagy a belépés megtagadásához vezethet.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Telekom Electronic Beats weboldalon (http://www.electronicbeats.net/hu/) feltüntetett elérhetőségeken nyújtunk felvilágosítást. A promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

 1. Érvénytelen pályázat

A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak és részvételi feltételeknek nem felel meg.

 1. A játék időtartama

A nyereményjáték 2017. május 19. 12:00 órától 2017. május 26. 14:00-ig tart.

 1. A sorsolás menete

A nyerteseket a Szervező a nyertes által megadott e-mail címen keresztül keresi fel. A nyertesek értesítése 2017.05.29 16:00-kor indul és 2017.06.06 12:00-ig bezárólag történik.

 1. A díjak átvételének feltételei

A nyerteseket a Szervező a nyertes által megadott e-mail címen értesítjük.

A sorsolás alkalmával 2 tartaléknyertest húzunk. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre.

Amennyiben a nyertes által megadott e-mail cím hibásan került megadásra, úgy a nyertes jogosultságot veszt a nyereményre és ebben az esetben is tartaléknyertes kerül beállításra. A hibás címből eredő nyereményvesztés kapcsán sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vonható felelősségre. A díjakat kizárólag magyarországi a nyertesekkel előzőleg egyeztetett módon, elektronikus úton küldjük ki. A díjak nem válthatók más nyereményre, sem készpénzre.

A szervező a Gorillaz koncertjegyeket a sorsolást követő 5 munkanapon belül belül kézbesíti minden nyertesnek előzetes adategyeztetés után. A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvétele a meghatározott határidőn belül megtörténjen. A díjakat a Szervező egy alkalommal próbálja meg eljuttatni a nyertesek részére.

 1. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A juttatás időpontjában hatályos Szja törvény 1. számú melléklet 8.28 pontja szerint a Szervező személyenként 50 ezer Ft-ig adómentesen adhatja a kulturális eseményre jogosító belépőket. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes játékost terhelik.

 1. Adatkezelés

A játékos hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait a Szervező a játék lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje.

A promócióban részt vevő személy, az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a promóció során történő adatkezelés célját megértette. Amennyiben az adott felhasználó a nyertesek táborába esik, úgy a nyeremény átvételének feltétele a lakcímének, esetlegesen telefonszámának a Lebonyolító részére való rendelkezésére bocsátása.

A Játékosok személyes adatait a Szervező, illetve a Lebonyolító további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező, illetve a Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően kezeli.

A Magyar Telekom Nyrt. bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Magyar Telekom Nyrt., 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. címen vagy a Telekom üzletekben, a Partner üzletekben és a telefonos ügyfélszolgálaton (1430,1414). Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

A pályázó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező végzi, a Progressive Studio Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1., Skála Metro, 6. emelet) igénybevételével, aki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló tv. értelmében a Magyar Telekom adatfeldolgozójaként jár el.

A Magyar Telekom Nyrt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.

A játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Magyar Telekom Nyrt. a kezelés céljának megszűnését követően megsemmisíti.

A játékkal kapcsolatban további felvilágosítás a http://www.electronicbeats.net/hu/   weboldalon található elérhetőségeken vagy a Telekom Electronic Beats magyar facebook oldalán (@ElectronicBeatsHungary) kérhető.

 

 1. Felelősség kizárása

A promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Amennyiben a Játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a promócióból. Szervező, illetve a Szervező megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A résztvevők adatait se a Facebook, se az Instagram nem kezeli, a vetélkedőt se a Facebook, se az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Az nyereményjátékkal kapcsolatban a Facebook és az Instagram mindennemű felelőssége kizárt.

A nyereményjátékkal kapcsolatban a Játékosok vagy más Facebook, illetve Instagram felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervező és a Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

 

Magyar Telekom Nyrt.                                                       Progressive Studio Kft.

Szervező                                                                               Lebonyolító

 

Telekom Electronic Beats játékszabályzat és részvételi feltételek

Magyar Telekom NYRT. ·2017. május 10.

Telekom Electronic Beats játékszabályzat és részvételi feltételek

Telekom Electronic Beats Instagram oldal #fesztnekem elnevezésű promóciójának leírása és részvételi feltételei

1. Általános rendelkezések
A #fesztnekem elnevezésű promóció szervezője a Magyar Telekom Nyrt. (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) a továbbiakban: „Szervező”. A promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, a Progressive Studio Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1., Skála Metro, 6. emelet továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el.

2. Promóciós mechanizmus és részvételi feltételek
2017. május 10-én nyereményjátékot hirdetünk, amelynek lényege, hogy a letöltött The Lenz applikáció és a magenta falak segítségével képek készüljenek. Az elkészült képet az Instagramra fel kell tölteni és használni kell a #fesztnekem hashtaget és be kell taggelni az electronicbeats_hu Instagram profilt és annak a profilját, amelyik rendezvényre szívesen elmenne a Játékos. Ezek a következők lehetnek: 2017.06.16-án megrendezésre kerülő Gorillaz koncert, vagy a VOLT, EFOTT, Campus és Sziget fesztiválok valamelyike. Fontos, hogy a képet közzé tevő személy Instagram oldala ne legyen privátra állított nem csupán a közzétételkor, hanem a sorsolás időpontjában sem. A pályázatra beküldött képeket a Szervező később felhasználhatja a Telekom Electronic Beats Facebook oldalán promóciós céllal. A nyereményjátékban csak 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A nyereményjátékba kizárólag saját készítésű képekkel lehet nevezni. A Játékos a kép feltöltésével teljes jogi felelőssége tudatában szavatol azért, hogy a kép saját készítésű, továbbá arra vonatkozóan valamennyi, a szellemi alkotáshoz fűződő vagyoni és nem vagyoni jog kizárólagos tulajdonosa. A Játékos a kép feltöltésével a képre Szervező részére időben és területileg korlátlan, valamint harmadik személynek átengedhető felhasználási jogot biztosít külön díjazás nélkül.
A Játékos minden esetben felel azért, hogy az általa feltöltésre került kép tekintetében, mint a kép szerzője, kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik. A Játékos kizárólagosan felelős az általa feltöltött kép tartalmáért és szavatolja, hogy kizárólagosan jogosult a kép, mint szerzői jogvédelem alatt álló mű felhasználására és azok felhasználása 3. személyek jogait, jogos érdekét nem sérti és jogosult a felhasználás jogát Szervező részére a Játékban foglaltak szerint díjazás nélkül átengedni.
A játékban való részvétel feltétele az előző pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése. Az a Játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

A Játékos a Játékban történő részvétellel, azaz a fotója Instagram alkalmazásban történő közzétételével és a #fesztnekem hashtag használatával egyidejűleg elismeri, hogy a jelen játékszabályzatban rögzített feltételeket feltétel nélkül és maradéktalanul elfogadja.

A Játékban feltöltött bármely képet Szervező jogosult moderálni. A Szervező fenntartja a jogot, hogy tartalmi és formai irányelvek alapján minden feltöltött képet felülvizsgáljon és a feltöltést megtagadja vagy annak törlését kérje, amennyiben az a játékszabályzatban foglaltaknak, jogszabálynak vagy egyéb előírásnak, etikai normának, stb. nem felel meg, vagy mások számára sértő, illetve más jogát vagy jogos érdekeit vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai vagy erkölcsi normát, a Magyar Telekom Nyrt. üzleti érdekeit, jó hírnevét, illetve a jelen játékszabályzatot sérti.

3. Nyeremény
Belépőjegyek a Gorillaz 2017.06.16-án tartandó koncertjére és napi belépőjegyek a VOLT, EFOTT, Campus valamint Sziget fesztiválok egyikére.

4. Kizárások
A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező vagy a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói; a Szervező megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Telekom Electronic Beats weboldalon (http://www.electronicbeats.net/hu/) feltüntetett elérhetőségeken nyújtunk felvilágosítást. A promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

5. Érvénytelen pályázat
A promócióban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak és részvételi feltételeknek nem felel meg.

6. A játék időtartama
A nyereményjáték 2017. május 10. 18:00 órától 2017. június 19. 14:00-ig tart.

7. A sorsolás menete
A nyerteseket az electronicbeats_hu Instagram profil privát üzenetben keresi fel.

2017.06.16-án megrendezésre kerülő budapesti Gorillaz koncert esetében 2017.06.08-án 12:00-kor; a VOLT, EFOTT, Campus, Sziget Fesztivál belépők esetén 2017.06.19-én 14:00-kor történik meg a sorsolás. A nyertesek értesítése 2017.06.20-ig bezárólag történik.

8. A díjak átvételének feltételei
A nyerteseket az „electronicbeats_hu” Instagram profilon keresztül privát üzenetben értesítjük.
A sorsolás alkalmával 2 tartaléknyertest is húzunk. A nyertesnek az értesítéstől („Follow request” küldésétől – követő jelöléstől, amit 24 órán belül elfogad) számítva 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy privát üzenetben megírja a kézbesítéshez szükséges adatait (név, cím, telefonszám). Amennyiben a nyertes nem igazolja vissza a electronicbeats_hu Instagram profil „Friend vagy follow request”-jét, és ezért nem tudjuk őt hivatalosan, privát üzenetben értesíteni, a felelősség a nyertest terheli, tartaléknyertes lép a helyébe.

A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre.
Amennyiben a nyertes által privát üzenetben megadott postázási cím hibásan került megadásra, úgy a nyertes jogosultságot veszt a nyereményre és ebben az esetben is tartaléknyertes kerül beállításra. A hibás postázási címből eredő nyereményvesztés kapcsán sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vonható felelősségre. A díjakat kizárólag magyarországi a nyertesekkel előzőleg egyeztetett módon, postai vagy elektronikus úton küldjük ki. A díjak nem válthatók más nyereményre, sem készpénzre.
A szervező a Gorillaz koncertjegyeket a sorsolást követő 5 munkanapon belül, a fesztivál belépőjegyeket a sorsolást követő 10 munkanapon belül kézbesíti minden nyertesnek előzetes adategyeztetés után. A nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átvétele a meghatározott határidőn belül megtörténjen. A díjakat a Szervező egy alkalommal próbálja meg eljuttatni a nyertesek részére.

9. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések
A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A juttatás időpontjában hatályos Szja törvény 1. számú melléklet 8.28 pontja szerint a Szervező személyenként 50 ezer Ft-ig adómentesen adhatja a kulturális eseményre jogosító belépőket. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes játékost terhelik.

10. Adatkezelés
A játékos hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatait a Szervező a játék lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezelje.
A promócióban részt vevő személy, az általa közölt tartalom feltöltésével elismeri és elfogadja, hogy a promóció során történő adatkezelés célját megértette. Amennyiben az adott felhasználó a nyertesek táborába esik, úgy a nyeremény átvételének feltétele a lakcímének, esetlegesen telefonszámának a Lebonyolító részére való rendelkezésére bocsátása.
A Játékosok személyes adatait a Szervező, illetve a Lebonyolító további harmadik személyeknek nem adja tovább. A Szervező, illetve a Lebonyolító kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv-ben foglaltaknak megfelelően kezeli.
A Magyar Telekom Nyrt. bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Magyar Telekom Nyrt., 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. címen vagy a Telekom üzletekben, a Partner üzletekben és a telefonos ügyfélszolgálaton (1430,1414). Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
A pályázó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását a Szervező végzi, a Progressive Studio Kft. (1066 Budapest, Nyugati tér 1., Skála Metro, 6. emelet) igénybevételével, aki az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló tv. értelmében a Magyar Telekom adatfeldolgozójaként jár el.
A Magyar Telekom Nyrt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
A játék sorsolásának alapjául szolgáló adatlistát a Magyar Telekom Nyrt. a kezelés céljának megszűnését követően megsemmisíti.
A játékkal kapcsolatban további felvilágosítás a http://www.electronicbeats.net/hu/ weboldalon található elérhetőségeken vagy a Telekom Electronic Beats magyar facebook oldalán (@ElectronicBeatsHungary) kérhető.

11. Felelősség kizárása
A promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.
Amennyiben a Játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a promócióból. Szervező, illetve a Szervező megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A résztvevők adatait se a Facebook, se az Instagram nem kezeli, a vetélkedőt se a Facebook, se az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható. Az nyereményjátékkal kapcsolatban a Facebook és az Instagram mindennemű felelőssége kizárt.
A nyereményjátékkal kapcsolatban a Játékosok vagy más Facebook, illetve Instagram felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervező és a Lebonyolító fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.
A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.
A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.
A Játékosok pályázatuk leadásával a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Magyar Telekom Nyrt.                                                         Progressive Studio Kft.

Szervező                                                                                 Lebonyolító